BFGoodrich

Regulamin

Regulamin promocji i konkursu „Be the Real One”

(zwany dalej „Regulaminem”)

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji i konkursu „Be the Real One“, zwanych dalej odpowiednio „Promocją” i „Konkursem”, a łącznie „Akcją promocyjną” jest Michelin Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie,
  Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 0000163137,
  NIP 739-020-38-25, REGON 510008834, o kapitale zakładowym w wysokości 979.920.576,00 zł wpłaconym w całości, która jest również fundatorem nagród w Promocji i w Konkursie (zwanej dalej „Michelin” lub „Organizatorem”).
 2. Akcja promocyjna organizowana jest na terytorium Polski.
 3. Akcja promocyjna jest organizowana od 04 maja 2020 r. do 31 lipca 2020 r., rejestracja w Akcji promocyjnej trwa od 04 maja 2020 r. do 15 sierpnia 2020 r.
 4. Celem Akcji promocyjnej jest promocja opon ciężarowych marki BFGoodrich (zwane dalej: „Oponami BFGoodrich”), wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 5. Celem Akcji promocyjnej nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży produkty odpowiadające rodzajowo produktom z oferty Michelin, w szczególności warunki udziału w Akcji promocyjnej nie są w żaden sposób uzależnione od zakupu produktów innych podmiotów w czasie trwania Akcji promocyjnej lub po jej zakończeniu.
 6. Organizator informuje, że zgodnie z przepisami prawa podatkowego płatnikiem podatku dochodowego od świadczeń stanowiących przychód z działalności gospodarczej jest przedsiębiorca uzyskujący przychód. Uczestnicy Akcji promocyjnej, dla których świadczenie otrzymane w Akcji promocyjnej stanowi przychód z działalności gospodarczej mają obowiązek odprowadzić podatek dochodowy według właściwych dla nich zasad opodatkowania działalności gospodarczej. Organizator informuje, że nie przekazuje Uczestnikom, o których mowa, jakiejkolwiek informacji podatkowej.

 

2. UCZESTNICY

 1. Promocja skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), tj. osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujące działalność gospodarczą na terytorium Polski oraz wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej na terytorium Polski i którzy są zarejestrowani w serwisie MyPortal Michelin znajdującym się pod adresem: https://myportal.michelingroup.com (zwanym dalej „Serwisem MyPortal”) i którzy w czasie trwania Programu dokonają we własnym imieniu zakupu/zakupów Opon BFGoodrich w wybranych punktach sprzedaży (zwanych dalej „Punktami Sprzedaży”), których lista dostępna jest na stronie program.ciezarowki.bfgoodrich.pl (zwanej dalej „Stroną www”), zwani dalej łącznie „Uczestnikami” a każdy osobno „Uczestnikiem”.
 2. Organizator zastrzega, że w przypadku umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Punktem Sprzedaży i osobą prawną lub jednostkę organizacyjną, za osobę reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną uważa się osobę podpisującą w imieniu kupującego fakturę VAT dokumentującą sprzedaż, a jeżeli podpis kupującego nie został złożony na fakturze VAT, to osobę potwierdzającą odbiór zakupionych Opon BFGoodrich.
 3. W Akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy oraz przedstawiciele, w tym przedstawiciele handlowi Michelin, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
 4. Aby wziąć udział w Akcji promocyjnej osoba spełniająca warunki określone w § 2 pkt 1 musi w czasie trwania Akcji promocyjnej:
  1. jednorazowo zakupić w okresie od 04 maja 2020 r. do 31 lipca 2020 r., w Punkcie Sprzedaży co najmniej 4 (cztery) sztuki Opon BFGoodrich tego samego rodzaju;
  2. zarejestrować się w okresie od 04 maja 2020 r. do 15 sierpnia 2020 r. na Stronie www;
  3. dołączyć w czasie rejestracji skan lub zdjęcie faktury VAT (oraz zachować ich oryginał lub kopię do czasu zakończenia Akcji promocyjnej), potwierdzających zakup, o którym mowa w ppkt a) powyżej, z których treści wynika, że przedmiotem zakupu były co najmniej 4 (cztery) sztuki Opon BFGoodrich i że zakup został dokonany w okresie od 04 maja 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
 5. Do udziału w Akcji promocyjnej uprawnia tylko jednorazowy zakup 4 (czterech) sztuk Opon BFGoodrich, przy czym w rozumieniu Regulaminu jednorazowym zakupem jest zakup potwierdzony jedną fakturą VAT.
 6. Podczas rejestracji na Stronie www Uczestnik zobowiązany jest:
  1. zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu;
  2. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych dla potrzeb przeprowadzenia Akcji promocyjnej;
  3. podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, dokładny adres zamieszkania (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) oraz nr telefonu komórkowego;
  4. wybrać jedną z trzech nagród opisanych w § 3 pkt 1 Regulaminu;
  5. podać nazwę i dokładny adres Punktu Sprzedaży, w którym dokonany został zakup Opon BFGoodrich;
  6. przesłać za pomocą aplikacji na Stronie www skan lub zdjęcie faktury VAT dokumentującej zakup, o którym mowa w § 2 pkt 4 a) i b) oraz § 2 pkt 5. Organizator zaznacza, że aplikacja na Stronie www ma techniczną możliwość przyjęcia załącznika w formatach: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF, PDF o objętości nie większej niż 5 MB. Załączniki o objętości większej niż 5 MB nie zostaną przyjęte przez aplikację;
  7. w przypadku chęci wzięcia udziału w Konkursie – odpowiedzieć na pytanie konkursowe „Dlaczego wybrałem markę BFGoodrich do mojej ciężarówki?” zamieszczone w aplikacji konkursowej na Stronie WWW. Odpowiedź konkursowa nie może być dłuższa niż 800 znaków.
 7. Michelin nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osobę przystępującą do Akcji promocyjnej nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych. Michelin nie ponosi również odpowiedzialności za wadliwie wypełnione formularze na Stronie www.
 8. W związku z dokonaniem zakupu, o którym jest mowa w § 2 pkt 4 a) oraz § 2 pkt 5, można wziąć udział w Akcji promocyjnej tyko jeden raz bez względu na liczbę zakupionych Opon BFGoodrich.
 9. Wzięcie udziału w Akcji promocyjnej jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 10. Uczestnik podlega dyskwalifikacji i wykluczeniu z udziału w Akcji promocyjnej w przypadku, jeżeli swoim działaniem narusza postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. W takim przypadku Uczestnik traci również prawo do nagrody.
 11. W przypadku jeżeli Organizator będzie miał uzasadnione podejrzenia co do autentyczności przesłanej faktury VAT, Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w Akcji promocyjnej i traci prawo do nagrody.

 

3. ZASADY PROMOCJI I NAGRODY

 1. Organizator przewidział w Promocji 1 (jedną) nagrodę do wyboru w postaci:
  1. ciśnieniomierz do opon o wartości 52 PLN (pięćdziesiąt dwa złote);
  2. powerbank o wartości 75 PLN (siedemdziesiąt pięć złotych);
  3. plecak o wartości 70 PLN (siedemdziesiąt złotych);
   – zwane dalej „Nagrodą” lub łącznie „Nagrodami”, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku dostępności wybranej Nagrody, Uczestnik ma prawo wybrać jedną z pozostałych Nagród lub jeżeli wybrana w następnej kolejności Nagroda również nie będzie dostępna, Uczestnik otrzyma tę Nagrodę, która pozostaje dostępna.
 1. Nagrody otrzymują Uczestnicy, którzy spełnili warunki Promocji wskazane w Regulaminie, w tym prawidłowo, zgodnie z § 2 pkt 4 b) i c) Regulaminu, zarejestrowali się na Stronie www.
 2. Nagrody będą wydawane przez Organizatora, który prześle na własny koszt Nagrodę na adres Uczestnika podany podczas rejestracji na Stronie www, najpóźniej do 15 września 2020 r.
 3. Osoby, które będą uprawnione do otrzymania Nagrody zostaną poinformowane o Nagrodzie w formie informacji e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika w związku z rejestracją w Promocji, w terminie do 01 września 2020 r. Organizator zastrzega sobie prawo dodatkowego, telefonicznego informowania Uczestnika o Nagrodzie, dzwoniąc pod numer telefonu podany przez Uczestnika w związku z rejestracją w Promocji.
 4. W przypadku braku dostępności Nagrody, Organizator poinformuje o tym w formie informacji
  e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika w związku z rejestracją w Promocji, w której wskaże o możliwości wyboru Nagrody spośród dostępnych lub wskaże inną jedynie dostępną Nagród.
 5. Jeżeli osoby, które otrzymały Nagrody nie spełnią warunków określonych w Regulaminie, tracą prawo do Nagrody.
 6. Nagrody przewidziane w Promocji nie podlegają wymianie na równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju.
 7. Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

 

4. ZASADY KONKURSU I NAGRODY DODATKOWEJ

 1. Ponadto na Akcję promocyjną składa się Konkurs, w ramach którego Michelin przewidział 9 (dziewięć) nagród dodatkowych w postaci Apple iPhone 11 Pro 256 GB Space Gray o wartości 4 837 PLN netto (słownie: cztery tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych) każdy – zwany dalej „Nagrodą dodatkową / Nagrodami dodatkowymi”.
 2. W rywalizacji o Nagrody dodatkowe biorą udział wszyscy Uczestnicy, w podziale na 3 grupy zgodnie z pkt 5 poniżej, którzy prawidłowo, zgodnie z § 2 pkt 4 b) i c) Regulaminu, zarejestrowali się na Stronie www oraz udzielili odpowiedzi na pytanie zamieszczone w aplikacji konkursowej (dostępnej na Stronie WWW). Odpowiedzi konkursowe powinny być udzielone w okresie od 04 maja 2020 r. do 15 sierpnia 2020 r. Odpowiedzi udzielone po tym terminie nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
 3. W celu rozstrzygnięcia Konkursu zostanie powołana przez Organizatora komisja konkursowa, składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora (zwana dalej „Komisją”).
 4. Komisja dokona oceny wszystkich nadesłanych w terminie odpowiedzi konkursowych i wybierze – biorąc pod uwagę kryterium kreatywności i oryginalności – 9 (dziewięć) odpowiedzi konkursowych, spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu w ramach grup Uczestników wskazanych w pkt 5 i autorom najlepszych odpowiedzi w ramach danej grupy przyzna Nagrody.
 5. Nagrody dodatkowe zostaną przydzielone Uczestnikom, którzy dokonali zakupu Opon BFGoodrich w Punktach Sprzedaży w ramach wydzielonych 3 grup Uczestników według następującego schematu:
  1. sieć Euromaster Polska – 3 Nagrody dodatkowe;
  2. sieć Inter Cars Polska – 3 Nagrody dodatkowe;
  3. pozostałe Punkty Sprzedaży niewchodzące do sieci Euromaster Polska lub Inter Cars Polska – 3 Nagrody dodatkowe.
 6. Komisja dokona oceny wszystkich nadesłanych odpowiedzi konkursowych w terminie do 26 sierpnia 2020 r. i wyłoni zwycięzców Nagród dodatkowych. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Stronie WWW do 01 września 2020 r. Z posiedzenia Komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.
 7. Uczestnik Konkursu poprzez przystąpienie do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do odpowiedzi na pytanie konkursowe, które jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym, osoba która nadesłała odpowiedź ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody, w szczególności pozostającymi w związku z roszczeniami osób trzecich. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, uczestnik podlega dyskwalifikacji i wykluczeniu z dalszego udziału w Konkursie i zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora Nagrody dodatkowej lub jej równowartości.
 8. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej w formie informacji e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika w związku z rejestracją w Konkursie, w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyniku Konkursu na Stronie WWW. Organizator zastrzega sobie prawo dodatkowego, telefonicznego informowania Uczestnika o zwycięstwie, dzwoniąc pod numer telefonu podany przez Uczestnika w związku z rejestracją w Konkursie.
 9. Aby otrzymać Nagrodę, Uczestnik, którego odpowiedź konkursowa została wybrana, musi w terminie 7 dni od otrzymania informacji e-mail, o której jest mowa w punkcie poprzedzającym, przesłać Organizatorowi jako załącznik do zwrotnej informacji e-mail skan faktury VAT potwierdzającej dokonanie zakupu spełniającego warunki określone w § 2 pkt 4 a) i § 2 pkt 5, który Uczestnik zarejestrował na Stronie WWW oraz potwierdzić dane konieczne do wydania Nagrody dodatkowej. W przypadku jeżeli Uczestnik nie będzie mógł przedstawić faktury VAT lub jeżeli Organizator będzie miał uzasadnione podejrzenia co do autentyczności przedstawionej faktury VAT, Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Konkursie.
 10. Nagrody dodatkowe zostaną wydane zwycięzcom w sposób ustalony z nimi przez Organizatora, nie później niż do 15 września 2020 r.
 11. Jeśli zwycięzcy Nagród dodatkowych nie spełnią warunków określonych w § 2 pkt 1-6 powyżej lub nie przedstawią faktury VAT lub nie potwierdzą swoich danych, nie przekażą informacji, które są konieczne do wydania Nagrody, tracą prawo do Nagród dodatkowych. Organizator może wówczas zadecydować o przyznaniu Nagrody dodatkowej innej osobie, której odpowiedź na pytanie konkursowe zostanie wybrana przez Komisję.
 12. Nagrody dodatkowe przewidziane w Konkursie nie podlegają wymianie na równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju.
 13. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody dodatkowej na osoby trzecie.

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji promocyjnej i Nagród, w tym Nagród dodatkowych, mogą być zgłaszane pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora lub w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres michelin@publicis.pl do 15 listopada 2020 , z dopiskiem / tytułem wiadomości „Michelin – Be the Real One – reklamacja”. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data nadania listu poleconego zawierającego reklamację.
 2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Akcji promocyjnej przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji promocyjnej.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje, o których mowa w pkt 1 powyżej, rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
 5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji lub w odpowiedzi na wiadomość e-mail zawierającą reklamację, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

6. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników, które zostały podane podczas rejestracji w Akcji promocyjnej, będą przetwarzane przez administratora danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody, na potrzeby i w celu przeprowadzenia Akcji promocyjnej, w tym wydania Nagród i Nagród dodatkowych, do których Uczestnicy będą uprawnieni na zasadach określonych w Regulaminie, skontaktowania się, w tym telefonicznie, z Uczestnikiem w celu zweryfikowania zakupu Opon BFGoodrich, skontaktowania się, w tym telefonicznie, w celu potwierdzenia danych podanych podczas rejestracji w Akcji promocyjnej oraz rozpoznania ewentualnych reklamacji i dokonania rozliczeń podatkowych – art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestników mogą być również przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, tj. do celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, do celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do celów badania satysfakcji klientów i określenia jakości obsługi, na zasadach przewidzianych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f).
 3. W celu realizacji celów przetwarzania danych osobowych Uczestnika będa zbierane od niego następujące kategorie danych osobowych: 
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. numer telefonu;
  4. adres prowadzonej działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalnośc gospodraczą;
  5. firma – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalnośc gospodraczą;
  6. numer NIP – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalnośc gospodraczą;
  7. pozostałe dane, które zostaną wskazane na fakturze VAT, która dokumentuje zakup uprawniający do udziału w Akcji promocyjnej.
 4. Uczestnik może również wyrazić zgodę na wysyłkę na podany podczas rejestracji w Akcji promocyjnej adres e-mail informacji handlowych zawierających ofertę Michelin, na podstawie
  10 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Administratorem danych osobowych jest Michelin S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod numerem KRS 0000163137 – dla Uczestników z Polski.
 6. Dane kontaktowe administratora danych są następujące: adres e-mail:
  KONTAKT_IODO@michelin.com.
 7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Akcji promocyjnej, w tym okres konieczny do rozpoznania ewentualnych reklamacji Uczestników lub do chwili kiedy Uczestnik wniesie sprzeciw w zakresie przetwarzania danych jego dotyczących lub do chwili kiedy cofnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 8. Udostępnienie przez Uczestnika danych osobowych na potrzeby udziału w Akcji promocyjnej, jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Akcji promocyjnej, w tym do otrzymania Nagród, do których Uczestnik będzie uprawniony za zasadach określonych w Regulaminie.
 9. Ponadto Michelin informuje, że dane osobowe Uczestników są udostępniane na podstawie właściwej umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania agencji marketingowej Publicis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa), w zakresie i w celach takich jak określone powyżej. Powierzenie przetwarzania danych osobowych będzie uwzględniało konieczne środki bezpieczeństwa.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 11. Michelin informuje o następujących prawach Uczestników w związku z przetwarzaniem danych osobowych ich dotyczących:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych – jeżeli Uczestnik uważa, że nie ma podstaw, aby Michelin przetwarzał jego dane;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania – Uczestnik może żądać, aby Michelin ograniczył przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Uczestnikiem działań, w przypadku jeżeli Uczestnik uważa, że posiadane przez Michelin dane są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej lub nie chce, aby dane zostały usunięte, ponieważ potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych, to znaczy do otrzymania od Michelin w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych dotyczących Uczestnika, dostarczonych Michelin w związku z udziałem w Promocji, jak również do zlecenia Michelin przesłania danych bezpośrednio innemu, wskazanemu przez Uczestnika podmiotowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z uwagi na szczególną sytuację Uczestnika, chyba że Michelin wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw Uczestnika lub dane są Michelin niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Ponadto Michelin przypomina o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, gdy Uczestnika uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy prawa, w tym Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
 13. W celu wykonywania swoich praw prosimy o skierowanie żądania na adres e-mail: KONTAKT_IODO@michelin.com. Michelin ma prawo podjęcia działań zmierzających do zidentyfikowania osoby przed przystąpieniem do realizacji jej praw.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Akcją promocyjną będą rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej.
 2. Prawem właściwym dla Akcji promocyjnej oraz dla oceny praw i obowiązków jest prawo polskie.
 3. Zasady Akcji promocyjnej określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
 4. Integralną częścią Regulaminu jest załącznik nr 1 – Lista Opon BFGoodrich biorących udział w Akcji promocyjnej „Be the Real One”.
 5. Regulamin dostępny jest w czasie trwania Akcji promocyjnej w siedzibie Organizatora, w siedzibie Dyrekcji Handlowej Michelin Polska S.A. w Warszawie, ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa oraz na Stronie www.

 

Załącznik nr 1 – Lista opon marki BFGoodrich objętych Programem

 

BIEŻNIK

ROZMIAR

CAI

ROUTE CONTROL T

8.25R15

188237

ROUTE CONTROL S

8.5R17.5

423902

ROUTE CONTROL D

205/75R17.5

465545

ROUTE CONTROL S

205/75R17.5

614228

ROUTE CONTROL D

215/75R17.5

198312

ROUTE CONTROL S

215/75R17.5

901831

ROUTE CONTROL T

215/75R17.5

957621

ROUTE CONTROL S

225/75R17.5

141889

ROUTE CONTROL D

225/75R17.5

679547

ROUTE CONTROL S

235/75R17.5

056738

ROUTE CONTROL T

235/75R17.5

853105

ROUTE CONTROL D

235/75R17.5

873447

ROUTE CONTROL S

245/70R17.5

112597

ROUTE CONTROL D

245/70R17.5

870944

ROUTE CONTROL T

245/70R17.5

905050

ROUTE CONTROL D

245/70R19.5

514320

ROUTE CONTROL S

245/70R19.5

698413

ROUTE CONTROL D

265/70R19.5

204085

ROUTE CONTROL T

265/70R19.5

397877

ROUTE CONTROL S

265/70R19.5

520276

ROUTE CONTROL S

285/70R19.5

279040

ROUTE CONTROL T

285/70R19.5

559461

ROUTE CONTROL D

285/70R19.5

922022

ROUTE CONTROL T

435/50R19.5

539247

ROUTE CONTROL S

11R22.5

907751

CROSS CONTROL D

12R22.5

245880

CROSS CONTROL S

12R22.5

630986

ROUTE CONTROL S

12R22.5

658152

ROUTE CONTROL D

12R22.5

971451

CROSS CONTROL D2

13R22.5

425791

CROSS CONTROL S2

13R22.5

487756

CROSS CONTROL S

13R22.5

621266

CROSS CONTROL D

13R22.5

920087

URBAN CONTROL S

275/70R22.5

643815

ROUTE CONTROL S

275/70R22.5

900960

ROUTE CONTROL D

295/60R22.5

640269

ROUTE CONTROL D

295/80R22.5

146722

CROSS CONTROL S

295/80R22.5

204629

CROSS CONTROL D

295/80R22.5

284008

ROUTE CONTROL S

295/80R22.5

831378

ROUTE CONTROL S

315/60R22.5

615923

ROUTE CONTROL D

315/60R22.5

727819

ROUTE CONTROL S

315/70R22.5

374608

ROUTE CONTROL D

315/70R22.5

862871

ROUTE CONTROL S

315/80R22.5

349475

CROSS CONTROL S2

315/80R22.5

363888

ROUTE CONTROL D

315/80R22.5

431510

CROSS CONTROL S

315/80R22.5

679678

CROSS CONTROL D

315/80R22.5

774297

CROSS CONTROL D2

315/80R22.5

873233

ROUTE CONTROL T

385/55R22.5

460307

ROUTE CONTROL S

385/55R22.5

522244

ROUTE CONTROL S

385/65R22.5

410923

ROUTE CONTROL T

385/65R22.5

743370

CROSS CONTROL T

385/65R22.5

829690

CROSS CONTROL S

385/65R22.5

929228